De voorwaarden

Inschrijving

Iedere deelnemer moet een afzonderlijk formulier gebruiken; alleen meereizende huisgenoten kunnen zich gezamenlijk op één formulier inschrijven. Gaat er een minderjarige deelnemer, die niet bij het gezin hoort, met een reis mee? In dat geval kunt u dit kind wel mee inschrijven op het formulier en heeft Nivon een verklaring nodig van de ouders/ verzorgers van deze minderjarige, dat ze de verantwoordelijkheid overdragen aan een meerderjarige van deze reis. Deze verklaring kunt u via het reactieformulierdoorgeven. (daarin vermelden de ouders/verzorgers van het meereizende kind hun naam, (nood)telefoonnr. om welk kind het gaat, welke reis en welke volwassene en een regel dat u de verantwoordelijkheid overdraagt.)
De deelnemer verklaart dat hij fysiek en mentaal in staat is aan het programma deel te nemen. Nivon Reizen behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname uit te sluiten, wanneer er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de reis in gevaar zou kunnen brengen.

Nivon kan ook reizigers van (voortzetting van) de reis uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis moeilijk wordt of kan worden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/haar kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last voortkomt uit blessure, ziekte of handicap, die bekend is bij de reiziger vóór vertrek en niet bekend en besproken is met Nivon.

Wachtlijst

Deelnemers kunnen zich schriftelijk aanmelden voor een reis voor zover de inschrijving geopend is, en voor zover er plaats is. Als er geen plaats meer is, vraagt de reisadministratie of ze op de wachtlijst voor die reis gezet willen worden. Als bevestigend geantwoord wordt, plaatst de reisadministratie deze aanmelder(s) op de wachtlijst, rekening houdend met de volgorde van de bevestiging. Als een plaats op een volle reis vrij komt, vraagt de reisadministratie de eerste (hoofd)boeker op de wachtlijst of hij mee wil op deze reis, met het verzoek binnen 24 uur te reageren. (Dat kan mondeling of schriftelijk.) Als er binnen die termijn geen bevestiging volgt, neemt de reisadministratie contact op met de volgende (hoofd)boeker. Als wel bevestiging binnen die termijn volgt, schrijft de reisadministratie deze boeker(s) in als deelnemer. Als de inschrijving al gesloten is, gebeurt dat pas na instemming van de begeleiders, dit vanwege mogelijke praktische bezwaren rond vervoer, accommodatie of verzorging. Bij inschrijving als deelnemer gelden alle gebruikelijke afspraken rond betaling en annulering.
Op de wachtlijst staan brengt geen kosten met zich mee, maar heeft als enige recht een volgorde van aanbieden van een deelnemersplek. Het is niet mogelijk om een optie op een deelnemersplek te nemen, tenzij het gaat om een boeking met een vereiste 1-persoons-kamer.

Betaling

Na inschrijving voor een reis dient u een aanbetaling te doen. Het Nivon stuurt een aanbetalingsfactuur ter waarde van 15% van de totale reissom. Voor het restbedrag stuurt het Nivon acht weken voor de vertrekdatum een restfactuur. Als u binnen acht weken voor vertrekdatum boekt, wordt er geen aanbetalingsfactuur gestuurd, maar de hele reissom in rekening gebracht. De vermelde prijzen in brochure en op website zijn prijzen per persoon.
Uitzondering: deelnemers van trefkampen krijgen geen factuur, zij zijn pas ingeschreven als ze hun inschrijfgeld op de juiste rekening hebben overgemaakt en hun inschrijving door de trefkamp-coördinator bevestigd is. De rekening staat vermeld op het desbetreffende inschrijf-formulier. Deelnemers van Springweekends worden ingeschreven op het moment dat de weekendprijs betaald is.

Lidmaatschap van het Nivon

Nivonleden betalen een lagere reissom dan niet-leden. Het verschil is ongeveer gelijk aan een jaar-lidmaatschap. Hier kunt u lid worden van het Nivon.

Voorbehoud prijzen

Reissommen zijn berekend op basis van de gegevens, die op het moment van het samenstellen van de reis beschikbaar waren. Bij tijdige betaling (de gehele reissom voor 6 weken voor vertrek) zal de reisprijs niet wijzigen. Slechts bij niet-tijdige betaling kan het Nivon, uiterlijk tot twintig dagen voor vertrek, de reisprijs verhogen in verband met wijzigingen in vervoerskosten, heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de prijsverhoging afwijzen, waarop het Nivon het recht heeft de reisovereenkomst op te zeggen.

Doorgang

Bij onvoldoende belangstelling kan het Nivon besluiten de reis te annuleren. Dit maken we uiterlijk een maand voor vertrek aan de deelnemers bekend. (Bij Jump- en Spring-weekends is dat uiterlijk tien dagen voor vertrek.) Het Nivon stort daarop de gehele reissom terug.

Annulering

Annulering door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren (per brief, per reactieformulier, of per mail ). Bij annulering tot zes weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van aanbetaling. Bij annulering binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan de reissom. (Uitzonderingen: annuleren voor een trefkamp tot zes weken voor begin van het kamp brengt € 15 administratiekosten per persoon met zich mee. Annuleren voor een Springweekend kan tot 6 weken voor vertrek kosteloos; tot 4 weken voor vertrek met 50% annuleringskosten; daarna met 100% annuleringskosten.) Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering door Nivon hoeft Nivon alleen de al gestorte deelnemersgelden terug te betalen; een eventueel tegelijk afgesloten lidmaatschap blijft onverminderd gelden.

In-de-plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 1) de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; 2) het verzoek wordt uiterlijk 14 dagen vóór vertrek ingediend; en 3) de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. Beide personen komen schriftelijk overeen wie de kosten (de eventuele nog openstaande reissom plus € 25 administratiekosten) zal betalen, en sturen het Nivon uiterlijk 14 dagen voor vertrek een kopie van deze overeenkomst (dat kan per mail aan reizen@nivon.nl). Beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze betaling.

Van reis veranderen

De deelnemer kan bij reizen@nivon.nl een verzoek indienen om over te stappen op een andere reis. Dat kan tot vier weken vóór de nieuwe vertrekdatum, mits er plaatsen beschikbaar zijn op die reis. Overstappen kan alleen op een al gepubliceerde reis. In geval van annulering door de deelnemer heeft de deelnemer een week de tijd om een andere reis te kiezen. Nivon zal de wijziging schriftelijk bevestigen. De wijzigingskosten voor een omboeking bedragen € 25 per persoon.

Afwijkende heen- en/of terugreis

Nivon biedt de service om voor de zitplaatsen van het vervoer van heen- en/of terugreis andere reistijden of –dagen voor u te reserveren. Dit is mogelijk als er genoeg tijd is om het te regelen, en als de reisbegeleiding ermee instemt. Voor deze service brengen wij de eventuele meerprijs plus € 25 per persoon als administratieve kosten in rekening. Let op: hoe later treintickets geboekt worden, hoe duurder ze zijn. Wij kunnen treintickets alleen aanpassen als het verzoek daartoe uiterlijk 4 weken voor vertrek bij ons is. Neem voor suggesties of wensen voor aanpassingen van het vervoer dus zo snel mogelijk contact op met reizen@nivon.nl, 088-0990932.

Aansprakelijkheid

Nivon is niet aansprakelijk voor schade en extra kosten, die het gevolg zijn van vertraging, pech onderweg, achterblijven van deelnemers door ziekte of ongevallen, en dergelijke. Personen die afwijken van het programma doen dit op eigen verantwoording en voor eigen rekening. Restituties in verband met wijziging van het programma, kunnen alleen plaatsvinden voor zover en tot het bedrag dat Nivon gerestitueerd krijgt. Als een deelnemer niet in het bezit is van de voor reis benodigde documenten is hij/zij aansprakelijk voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien, voor zichzelf en voor Nivon. Sommige omstandigheden kunnen voorkomen dat de reis (geheel) wordt uitgevoerd. Nivon zal zijn uiterste best doen om alternatieven te vinden. In situatie van overmacht, dat wil zeggen bij abnormale en onvoorziene omstandigheden die geheel buiten de invloed van het Nivon liggen (bijvoorbeeld aanslagen, klimaatrampen, etc.), is het Nivon niet aansprakelijk, noch heeft de deelnemer recht op teruggave van deelnemersgelden.

Reisverzekering

De deelnemer is verplicht voor reizen naar het buitenland een volledige dekking verschaffende reisverzekering af te sluiten. Nivon sluit deelnemers die geen reisverzekering hebben afgesloten uit van de reis. Dit heeft een reden. Nivon heeft de verplichting om een in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dit wordt zwaar belemmerd als we niet kunnen terugvallen op de hulp van een SOS-centrale, die bij de reis- en bagageverzekering is inbegrepen. Ten minste gedekt moeten zijn: de medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten (met name reddingskosten). Bagageverzekering is een eigen keuze en niet verplicht. De activiteiten die redelijkerwijs bij een reis verwacht mogen worden (bijv. skiën en bergwandelen) moeten allemaal gedekt zijn, bijvoorbeeld met een dekking avontuurlijke sporten. Voor Spring-weekenden (beginnend met de code JS) geldt de plicht van een passende reisverzekering alleen voor de weekends die in het buitenland plaatsvinden. Het Nivon verkoopt geen verzekeringen. Hier kunt nu een duurzame reis- of annuleringsverzekering afsluiten. Kies voor een kortlopende reis- of annuleringsverzekering of een doorlopende, duurzame reisverzekering.  Met CO2 compensatie en ondersteuning van een aantal goede doelen.

Portretrecht

Beeldmateriaal van reizen wordt door het Nivon alleen gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur (fotograaf). Het Nivon gebruikt dit materiaal zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders van het portretrecht, en zal het beeldmateriaal niet naar derden verspreiden. De deelnemer gaat binnen deze voorwaarden akkoord met gebruik van zijn beeltenis voor promotiedoeleinden. Het Nivon verwijdert beeldmateriaal op verzoek van de auteur en/of de afgebeelde personen.

.

Informatie

Nivon Reizenwerkgroep Wintersport
p/a  Plantage Middenlaan 2 F
1018 DD  Amsterdam

X
X